Τονομέτρηση / Τονομετρική καμπύλη

ΤΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ-2

Τονομέτρηση / Τονομετρική καμπύλη

Με τον όρο τονομέτρηση αναφερόμαστε σε μία σειρά τεχνικών με τις οποίες καταγράφουμε την ενδοφθάλμια πίεση, την πίεση δηλαδή στο εσωτερικό του ματιού.

Η μέτρηση αυτή, αλλά και η καταγραφή της διακύμανσής της κατά τη διάρκεια της ημέρας, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στη μελέτη του γλαυκώματος.

Στο ιατρείο η τονομέτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τονόμετρο επιπέδωσης, κατόπιν της ενστάλλαξη σταγόνας τοπικού αναισθητικού, αλλά και με ανώδυνη και ανέπαφη τεχνική με τη χρήση αεροτονόμετρου.